உச்சிஸ்ட கணபதி வழிபாடு பற்றி விளக்குகிறார்- ஜோதிடர் வீரமுனி

கணபதி வழிபாடுகளில் புகழ்பெற்றது உச்சிஸ்ட கணபதி வழிபாடு. உச்சிஸ்ட கணபதி வழிபாடு மேற்கொண்டால் வேண்டிய அனைத்தும் கிடைக்கும் என்பது. நமக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் உச்சிஸ்ட கணபதி வழிபாட்டின் மூலம் கேட்டுபெற்றுக்கொள்ளலாம்.

அப்படியான உச்சிஸ்ட கணபதி வழிபாடு பற்றிய விளக்கத்தை ஜோதிடர் கை வீரமுனி அவர்கள் நமக்கு தருகிறார்கள்.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print