விநாயகப்பெருமானின் 32 அவதார தோற்றம்.

தொப்பை வயிறு, யானை முகம், அதிலும் ஒரு உடைந்த தந்தம்.. இது வினாயகப்பெருமானின் திருவுருவம். அவரது அவதார திருவுருவம் மொத்தம் 32 ஆகும். அவை என்னவென்று பார்க்கலாமா?! உத்தண்ட கணபதி உச்சிட்ட கணபதி ஊர்த்துவ கணபதி ஏகதந்த கணபதி ஏகாட்சர கணபதி ஏரம்ப கணபதி சக்தி கணபதி சங்கடஹர கணபதி சிங்க கணபதி சித்தி கணபதி சிருஷ்டி கணபதி தருண கணபதி திரயாக்ஷர கணபதி துண்டி கணபதி துர்க்கா கணபதி துவிமுக கணபதி துவிஜ கணபதி நிருத்த
 

தொப்பை வயிறு, யானை முகம், அதிலும் ஒரு உடைந்த தந்தம்.. இது வினாயகப்பெருமானின் திருவுருவம். அவரது அவதார திருவுருவம் மொத்தம் 32 ஆகும். அவை என்னவென்று பார்க்கலாமா?!

 1. உத்தண்ட கணபதி
 2. உச்சிட்ட கணபதி
 3. ஊர்த்துவ கணபதி
 4. ஏகதந்த கணபதி
 5. ஏகாட்சர கணபதி
 6. ஏரம்ப கணபதி
 7. சக்தி கணபதி
 8. சங்கடஹர கணபதி
 9. சிங்க கணபதி
 10. சித்தி கணபதி
 11. சிருஷ்டி கணபதி
 12. தருண கணபதி
 13. திரயாக்ஷர கணபதி
 14. துண்டி கணபதி
 15. துர்க்கா கணபதி
 16. துவிமுக கணபதி
 17. துவிஜ கணபதி
 18. நிருத்த கணபதி
 19. பக்தி கணபதி
 20. பால கணபதி
 21. மஹா கணபதி
 22. மும்முக கணபதி
 23. யோக கணபதி
 24. ரணமோசன கணபதி
 25. லட்சுமி கணபதி
 26. வர கணபதி
 27. விக்ன கணபதி
 28. விஜய கணபதி
 29. வீர கணபதி
 30. ஹரித்திரா கணபதி
 31. க்ஷிப்ர கணபதி
 32. க்ஷிப்ரபிரசாத கணபதி

நேரங்கிடைக்கும்போது ஒவ்வொரு வினாயகரின் 32 அவதாரங்களை பற்றி பார்ப்போம்! முழுமுதற்கடவுளாம் வினாயகரை வணங்கி அருள்பெறுவோம்!

From around the web