கடும் கடன் நெருக்கடிகளை களைய உதவும் மந்திரம்

சிலருக்கு கடுமையான கடன் நெருக்கடிகள் இருக்கும் அவர்கள் இந்த சிவஸ்தோத்திரத்தை பயன்படுத்தி வாசித்து வந்தால் அனைத்தும் நீங்கும்
 

தாரித்ரிய தஹன் சிவ ஸ்தோத்திரம் என்ற சிவ ஸ்தோத்திரம் உள்ளது. இந்த ஸ்தோத்திரம் கடும் கடன் நெருக்கடிகளையும் தரித்திரம் பிடித்தவர் என்று சிலரை சொல்வோம். அப்படிப்பட்டவருக்கு வாழ்க்கையில் எதுவும் சிறப்பாக இருக்காது எல்லாவற்றிலும் தரித்திர நிலை இருக்கும் அவர்களையே அப்படி சொல்வதுண்டு.

இந்த ஸ்லோகத்தை தினசரி 3 வேளை படித்து வந்தால் தேக ஆரோக்கியம், நல்ல வேலை, பொருளாதார முன்னேற்றம் நல்ல புத்திரர்களை அடைந்து நல்வாழ்வு கிடைப்பதாக நம்பிக்கை.

இந்த ஸ்லோகம்  கீழே  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

சிவாய நம: || 

தாரித்ர்யதஹனசிவஸ்தோத்ரம்

விச்வேச்வராய நரகார்ணவதாரணாய கர்ணாம்ருதாய  சசிசேகரதாரணாய | 
கர்பூரகாந்திதவளாய ஜடாதராய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய  ||௧|| 

கௌரிப்ரியாய ரஜனீசகலாதராய காலாந்தகாய புஜகாதிபகங்கணாய  | 
கங்காதராய கஜராஜவிமர்தநாய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய  ||௨|| 

பக்திப்ரியாய பயரோகபயாபஹாய உக்ராய துர்கபவஸாகரதாரணாய | 
ஜ்யோதிர்மயாய குணநாமஸுந்ருத்யகாய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய  ||௩|| 

சர்மாம்பராய சவபஸ்மவிலேபனாய பாலேக்ஷணாய மணிகுண்டலமண்டிதாய  | 
மஞ்ஜீரபாதயுகளாய ஜடாதராய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய  ||௪|| 

பஞ்சாநநாய பணிராஜவிபூஷணாய ஹேமாம்சுகாய புவநத்ரயமண்டிதாய  | 
ஆனந்தபூமிவரதாய தமோமயாய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய || ௫|| 

பாநுப்ரியாய பவஸாகரதாரணாய காலாந்தகாய கமலாஸனபூஜிதாய | 
நேத்ரத்ரயாய சுபலக்ஷணலக்ஷிதாய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம:  சிவாய ||௬|| 

ராமப்ரியாய ரகுநாதவரப்ரதாய நாகப்ரியாய நரகார்ணவதாரணாய | 
புண்யேஷு புண்யபரிதாய ஸுரார்ச்சிதாய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய  ||௭|| 

முக்தேச்வராய பலதாய கணேச்வராய கீதப்ரியாய  வ்ருஷபேச்வரவாஹனாய | 
மாதங்கசர்மவஸனாய மஹேச்வராய தாரித்ர்யது:கதஹனாய நம: சிவாய  ||௮|| 

வஸிஷ்டேன க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வரோகநிவாரணம் | 
ஸர்வஸம்பத்கரம் சீக்ரம் புத்ரபௌத்ராதிவர்தனம் | 
த்ரிஸந்த்யம் ய: படேந்நித்யம் ஸ ஹி ஸ்வர்கமவாப்நுயாத் ||௯|| 

இதி ஸ்ரீவஸிஷ்டவிரசிதம் தாரித்ர்யதஹனசிவஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் || 

From around the web