இடையூறுகளில் இருந்து காக்கும் சாய்பாபா கவசம்

23d4e8ac881fb02fca48b32f968fd43e

இடையூறுகளில் இருந்து காக்கும் சாய்பாபா கவசத்தை தினம் தோறுமோ அல்லது குருமார்களுக்கு உகந்த வியாழக்கிழமை மட்டுமோ சொல்லி வாருங்கள் இடையூறுகளை பாபா குறைப்பார்.

கார்மேனி ஐங்கரனே காப்பு

திருவளரும் சீரடிவாழ் ஸ்ரீ சாயி
நாதனவன் சிரசைக் காக்க
அருள்வளரும் ஸ்ரீசாயி அமலனவன்
நெற்றியினை அமர்ந்து காக்க
பொருள் வளரும் ஸ்ரீசாயி புனிதனவன்
வதனமதைப் பொலிந்து காக்க
தெருள்வளரும் ஸ்ரீசாயி தேவனவன்
கண்ணிரண்டும் தினமும் காக்க

புவியிறைஞ்சும் ஸ்ரீசாயி புருவங்கள்
இரண்டினையும் புகழ்ந்து காக்க
செவியிரண்டும் ஸ்ரீசாயி சேவகன்தான்
எந்நாளும் சேர்ந்து காக்க
தவமுனிவன் ஸ்ரீசாயி பாபாஎன்
தலைமயிரைத் தழைந்து காக்க
நவமணியான் ஸ்ரீசாயி பாபாஎன்
நாசியினை நயந்து காக்க

கண்கண்ட ஸ்ரீசாயி தெய்வமவன்
இருகன்னம் கனிந்து காக்க
விண்கண்ட ஸ்ரீசாயி விமலனவன்
கண்டமதை விரைந்து காக்க
பண்கண்ட ஸ்ரீசாயி பரமனவன்
தோளிரண்டும் பரிந்து காக்க
மண்கண்ட ஸ்ரீசாயி மாதவன்என்
மார்பகத்தை மகிழ்ந்து காக்க

தூயசுடர் வடிவான சாயி அண்ணல்
வலதுகரம் துணிந்து காக்க
நேயமுறும் ஸ்ரீசாயி நீதனவன்
இடதுகரம் நிதமும் காக்க
ஆயமறை முடிவான சாயிபரன்
மணிவயிற்றை அறிந்து காக்க
தேயமெலாம் துதிசெய்யும் சாயிவள்ளல்
இடுப்பதனைத் தெரிந்து காக்க

குருசாயி பகவனவன் கரவிரல்கள்
ஈரைந்தும் குழைந்து காக்க
உரு வோங்கும் ஸ்ரீசாயி உத்தமன் என்
பற்களினை உவந்து காக்க
கருவோங்கும் ஸ்ரீசாயி பாபாஎன்
வளர்நாவை களித்துக் காக்க
பெருமானாம் ஸ்ரீசாயி போதனென்றன்
நெஞ்சமதைப் பெரிதும் காக்க

கனிவுமிகு ஸ்ரீசாயி கடவுளவன்
குறியதை எக்காலும் காக்க
இனிமைமிகு ஸ்ரீசாயி இறையவன் என்
வலக்காலை இனிது காக்க
தனிமைமிகு ஸ்ரீசாயி பதியவன்என்
இடக்காலைத் தாவிக் காக்க
பனி இருள்தீர் ஸ்ரீசாயி பாபாஎன்
பாதவிரல் பத்தும் காக்க

இருதொடையும் ஸ்ரீசாயி ஈசனவன்
எஞ்ஞான்றும் இறங்கிக் காக்க
திருமுதுகைப் பிடரியினை ஸ்ரீசாயி
வானவன்தான் சிறந்து காக்க
தருமதுரை ஸ்ரீசாயி என்வாயும்
இதழ் இரண்டும் தவழ்ந்து காக்க
அருநிதியாம் ஸ்ரீசாயி ஆண்டவன் என்
அங்கமெலாம் அழகாய்க் காக்க

கரியவிழி படைத்தநமன் வருங்காலம்
ஸ்ரீசாயி கடிதிற் காக்க
பெரியபகை வஞ்சகர்கள் எதிர்த்திடுங்கால்
ஸ்ரீசாயி பேணிக் காக்க
அரியகொடும் பிணிபூதம் அணுகிடுங்கால்
ஸ்ரீசாயி அமைந்து காக்க
உரியவிஷப் பூச்சிகளால் இடரின்றி
ஸ்ரீசாயி உடனே காக்க

எத்திக்கும் எப்போதும் எவ்விடத்தும்
ஸ்ரீசாயி என்னைக் காக்க
பக்தியுடன் பணிபுரியும் வேலையெல்லாம்
ஸ்ரீசாயி பாபா காக்க
முத்திநலங் கொடுத்தென்னை ஸ்ரீசாயி
இராமனவன் முன்னே காக்க
சித்தியெல்லாம் தந்தென்னைச் சீரடிசேர்
ஸ்ரீசாயி சித்தன் காக்க.

புத்தம் புதிய சுவாரசியமான செய்திகளுக்கு கூகுள் நியூஸில் பின்தொடருங்கள்:

GNews